Retour

Mat der Zäitmaschin bei déi al Griechen – Herkules & co.

L'activité a déjà eu lieu

Loscht op eng Zäitrees bei déi al Griechen? Jo! Da looss dech hei um Weekend an déi Zäit zréckversetzen an erlief mat eis a mat neie Kollegen e flotte Weekend mat vill Spaass an Aktivitéiten, wou’s de natierlech och däin eegene Souvenir aus der aler Welt bastele kanns. Mell dech séier un, an da gesi mir eis an der Zäit vum Herkules & co.!

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.