Retour

Wikingerweekend

Type d'activité

Weekend Outdoor (1 nuitée – tente / extérieur)
L'activité a déjà eu lieu

Wann s du een Abenteurer bass an no engem Erliefnis sichs, dann trau dech a komm mat denge Frënn bei d’Wikinger op Valgarde! An der Taverne an op der Duerfplaz ass ëmmer eng lass a beim grousse Festmahl kanns du däin Iessen och mol mat den Hänn verspeisen. Wann s du dat a villes méi erliewe wëlls, da mell dech séier un! Mir schlofe mat eise Wikingerfrënn an richteg Wikingerzelter op Feldbetter, du brauchs also just ee waarme Schlofsak an ee Këssen.

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

ERPELDANGE/ ETTELBRUCK
Passer la carte