Retour

Survivalweekend

Type d'activité

Weekend Outdoor (1 nuitée – tente / extérieur)

L'activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Sech zu Fouss op de Wee maachen, duerch de Bësch, Wisen a Felder. Aufgabe léisen, de Wee selwer fannen an erausfannen, wien de gréisste Courage a Geschéck huet, alles dat steet um Programm. D’Schlofplaz am Bësch an Iessen um Feier sinn och derbäi. Fäerts du net fir hei matzegoen, da mell dech séier un!

Liste d'attente

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Passer la carte

Lieu d'activité

Mersch