Retour

Päischtcamp

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)

Nach ass kee Summer mee dofir ginn zu Ierpeldéng awer schon Zelter opgeriicht. Zesumme mat denge Kollege kanns du hei während 6 Deeg e flotte Camp verbrénge mat Spill, Sport an Hike. Wann s de och Loscht hues, an der Päischtvakanz eppes ze erliewen a Spaass ze hunn, da bass de hei genee richteg. Mir freeën eis op dech!

Inscription

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Passer la carte

Lieu d'activité

ERPELDANGE/ ETTELBRUCK