Retour

Päischtcamp

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
L'activité a déjà eu lieu

Nach ass kee Summer mee dofir ginn zu Ierpeldéng awer schon Zelter opgeriicht. Zesumme mat denge Kollege kanns du hei während 6 Deeg e flotte Camp verbrénge mat Spill, Sport an Hike. Wann s de och Loscht hues, an der Päischtvakanz eppes ze erliewen a Spaass ze hunn, da bass de hei genee richteg. Mir freeën eis op dech!

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

ERPELDANGE/ ETTELBRUCK
Passer la carte