Retour

Horizont – Ouni Grenzen 1 (Horizont – Sans frontières 1 )

Type d'activité

Camp (2 nuitées minimum - tente)
L'activité a déjà eu lieu
Du weess nach net sou richteg wat an der Summer Vakanz maachen an du wëlls däi Franséisch verbesseren? Dann ass hei den Tipp: Komm op Lëlz an d'Kolonie! Et erwaarden dech 5 Deeg puere Spaass: schlofen am Zelt, Bléck ob d’Plage, Aktivitéiten an der Déift vum Waasser an an der Héischt vun de Beem. Dobäi kanns du och nach deng Kompetenzen am Franséische op eng flott an interaktiv Art a Weis verbesseren! Mir sinn eng internatio...

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

LULTZHAUSEN
Passer la carte