Retour

4 Nuechten am Zelt

L'activité a déjà eu lieu

Um Ufer vun der Sauer schlofe mir a richtegen Zelter. Mir maache flott Spiller, puddelen am Waasser, bastelen a ginn an de Bësch. Och fir gutt Stëmmung beim Lagerfeier ass gesuergt. Looss der dëst Erliefnis net entgoen!

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.