Retour

Camp écologique am Naturpark Our

L'activité a déjà eu lieu

Mir erfuerschen d’Natur an d’Biodiversitéit am Naturpark Our. Mir wärten eng spannend Woch erliewen matt villen flotten Aktivitéiten. Iwernuecht gët am „Centre écologique et touristique Parc Housen“.

Onkäschten: 220 €
(bei Geschwëster ass d’Participatioun fir all weidert Kand nëmmen 120 €)

Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Organisateur

Lieu d'activité

Parc Housen
Passer la carte